גיאוגרף וסטטיסטיקאי בכיר  1986-1984

סגן מנהל היחידה לסטטיסטיקה בעירית חיפה

הפעילותפירוט
נהול היחידה ועבודה שוטפת


נהול צוות של 3 עובדים והכנת תכניות עבודה ליחידה. קבעתי תקן להוצאת מחקרים ביחידה והכנסתי מחשוב ליחידה. בצעתי עבודות גואוגרפיות של חלוקה למתחמים והכנת סקרים.
קליטת מחשוב וכתיבת יישומים סטטיסטיים
קלטתי מחשב שולחני TI וכתבתי תכניות לעיבוד סטטיסטי.
כתבתי תכנית ב-PL/1 לחזוי אוכלוסין.
הקמת טבלת קישור לסמלי רחוב
הקמתי מפתח מעבר לסמלי רחוב שאיפשר את איחוד מערכת המים והארנונה באגף הגביה.
מערכת GIS
לאחר מו"מ עם מקום העבודה הקודם העברתי את מערכת ה-DIME לחיפה והפעלתי אותה.
עדכון אזורים סטטיסטיים
רכזתי מטעם עירית חיפה את דרישותיה לשנוי גבולות האזורים הסטטיסטיים בעיר.
הכנת מחקרים

בשתוף עם מנהלת היחידה הכנתי מספר מחקרים על אוכלוסית חיפה ועל הקשר בין בניה וגידול אוכלוסין.


home (6K) CV-h (6K)